1.    Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i podzielona została na dwie sekcje prac studenckich – zabiegową i niezabiegową.
2.    Dopuszczalne są prace oryginalne, prace poglądowe, jak i prace typu case raport.
3.    Limit prac do wygłoszenia w każdej z wyżej wymienionych sekcji wynosi 12.
4.    W przypadku otrzymania większej ilości streszczeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru prac do wygłoszenia na podstawie oceny streszczeń przez Komisję Naukową konferencji. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie.
5.    Prace niezakwalifikowane do wygłoszenia mogą otrzymać propozycję zaprezentowania pracy w sekcji plakatowej.
6.    Maksymalna liczba prac w tej sekcji to 10, a decyzję dotyczącą kwalifikacji prac podejmuje Komitet Naukowy.
7.    Termin nadsyłania streszczeń upływa 15.05.2023 r.
8.    Abstrakty należy rejestrować poprzez formularz 'on-line'.
9.    Abstrakt powinien zawierać: tyuł pracy, imiona i nazwiska autorów, afiliacje oraz tekst właściwy streszczenia.
10.    Streszczenie nie może zawierać więcej niż 1800 znaków.
11.    Komitet Organizacyjny poinformuje o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu pracy do 16.05.2023 r.
12.    Praca może zostać wygłoszona przez jednego z autorów.
13.    Autorzy pracy do dnia 17.05.2023 r. zobowiązani są przesłać prezentację multimedialną w języku polskim formacie .ppt, .pptx lub .pdf. na adres mail - mpwszch@gmail.com
14.    Maksymalny czas przeznaczony na prezentację wynosi 7  minut, a na dyskusję 3 minuty.
15.    Kolejność prezentowania prac zostanie opublikowana na stronie internetowej mpwszch.pl oraz na funpage'u wydarzenia na portalu facebook.com do dnia 17.05.2023 r.
16.    W skład Komisji Naukowej wchodzą pracownicy naukowi Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Katedry Chirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
17.    Spośród zaprezentowanych prac Komisja Naukowa wyłoni trzy najlepsze prace (I, II, III miejsce).
18.    Elementy pracy oceniane przez komisję to: sposób prezentacji, przestrzeganie limitu czasu, wartość merytoryczna, sposób i forma prowadzenia dyskusji oraz znaczenie kliniczne wygłoszonej pracy.
19.    Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody oraz certyfikaty z wyszczególnieniem zajętego miejsca.
20.    Od decyzji Komitetu Naukowego nie przysługuje odwołanie.