1. Terminy użyte w regulaminie

       Poniższy Regulamin Mistrzostw Polski w szyciu chirurgicznym studentów medycyny określa zasady uczestnictwa oraz oceniania uczestników Mistrzostw. Organizatorami Mistrzostw i administratorami bazy danych uczestników są Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej.

Uczestnikami Mistrzostw mogą być:

– koła naukowe oraz inne podmioty skupiające studentów medycyny zarejestrowane na podstawie art. 205 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (np. koła naukowe; DzU z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.);
– stowarzyszenia skupiające studentów medycyny zarejestrowane na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tekst ujednolicony w DzU z 2015, poz. 1393);
– inne wyraźnie wyodrębnione organizacyjnie podmioty skupiające studentów medycyny (np. redakcje mediów akademickich, organy wykonawcze samorządu studentów); zwane dalej „uczestnikami”.

Osoby zgłaszające uczestników wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Mistrzostw.
 

2. Przebieg Mistrzostw

Część I Mistrzostw służy przedstawieniu regulaminu, zaprezentowaniu drużyn oraz przeprowadzeniu wykładów poświęconym technikom szycia chirurgicznego, które będą stanowiły etapy rywalizacji w II części Mistrzostw.

Część II Mistrzostw to zasadnicza część konkursu:
Każda drużyna musi wykonać zadania, sprawdzające umiejętności teoretyczne zdobyte podczas pierwszego dnia wykładów oraz praktyczne w zakresie:

- Szycia chirurgicznego skóry oraz tkanki podskórnej:
* szew pojedynczy węzełkowy
* szew materacowy pionowy oraz poziomy
* szew śródskórny
* z-plastyka oraz plastyka z przesunięciem płata romboidalnego sposobem Limberga
* opracowanie rany „specjalnej” przygotowanej przez organizatorów

- Zespolenia przewodu pokarmowego
* jelito cienkie- jelito cienkie koniec do końca oraz bok do boku
* zespolenie dwunastniczo-dwunastnicze typu „karo”.

Przedmiotem konkursu będą tylko wybrane z powyższych zespoleń. Na wykonanie wskazanych przez Jury zadań każda drużyna ma określony czas. Po upływie wyznaczonego czasu Jury ocenia wykonane zadania przyznając punkty.
Na punktację wpływają umiejętność, poprawność, staranność oraz precyzja wykonania zadania.

Szczegółowe kryteria oceny oraz punktacja zostaną określone w oddzielnym regulaminie.
Dodatkowo po ocenie wybranego zespolenia przy użyciu lupy powiększającej Jury wyróżnia najstaranniejsze zespolenie w danej kategorii za co przyznawana jest dodatkowa punktacja bonusowa.

O zwycięstwie decyduje najwyższa ilość punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje Przewodniczący Jury.
 

3. Jury

Jury Mistrzostw liczy od 3 do 5 osób. Składa się z nauczycieli akademickich, lekarzy praktyków oraz innych osób wskazanych przez Organizatorów.
 

4. Nadzór przebiegu Mistrzostw

Osoby nadzorujące przebieg mistrzostw mogą udzielać uczestnikom podpowiedzi na temat materiału szewnego najbardziej adekwatnego do wykonania danego zespolenia. Nadzoranci nie mogą pomagać fizycznie w wykonaniu poszczególnych zespoleń.
 

5. Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach

Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach może przesłać student uczelni medycznej w imieniu podmiotu, który reprezentuje poprzez stronę internetową - https://www.mpwszch.eu/rejestracja
Na potrzeby wydarzenia została uruchomiona strona na Facebooku: Mistrzostwa Polski w Szyciu Chirurgicznym studentów medycyny. Publikowane na niej będą wszystkie aktualności dotyczące Mistrzostw. Służy ona również do komunikacji pomiędzy uczestnikami, sponsorami i organizatorami.

Zgłoszenia są przyjmowane od 15 lutego do 12 maja 2023 r.*
*Organizatorzy zstrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji po wyczerpaniu limitu miejsc.

Przy zgłoszeniu Drużyna musi podać następujące dane:
- nazwisko, adres mailowy oraz nr kontaktowy kapitana drużyny
- nazwę instytucji, którą reprezentuje
- nazwiska 4 uczestników, ze wskazaniem Uczelni Medycznych, której są studentami
- rok studiów

Organizatorzy przekazują wszystkie informacje organizacyjne poprzez kapitana drużyny.
W przypadku zbyt dużej ilości chętnych o zakwalifikowaniu do Mistrzostw decyduje kolejność zgłoszeń.


6. Nagrody

Za 3 pierwsze miejsca przyznawane będą nagrody indywidualne oraz grupowe. Każdy uczestnik oraz drużyna otrzymają certyfikat udziału w Mistrzostwach.
 

7. Postanowienia końcowe

Regulamin jest dostępny na stronie http://mpwszch.eu/Regulamin oraz na Facebooku:
Mistrzostwa Polski w szyciu chirurgicznym studentów medycyny

W przypadku sporów powstałych na tle interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu Organizator Konkursu dokonuje wykładni jego postanowień.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.